Loading web page...

Application Error

New Document
News
1. การใช้งานระบบแสดงผลสารสนเทศเพื่อการบริหารออนไลน์ 
1. ระบบแสดงผลสารสนเทศเพื่อการบริหารออนไลน์สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ เช่น Internet Explore, Google Chrome, Firefox, Safari
2. บุคลากรสามารถใช้ username และ password เดียวกันกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ระบบริการการศึกษา, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS))
3. บุคลากรที่ไม่เคยใช้งานระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย สามารถใช้ username ในการเข้าใช้ระบบโดยจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษของผู้ใช้ตามด้วย.(จุด)
และนามสกุล 3 ตัวแรกในภาษาอังกฤษ เช่น somchai jaidee จะได้ username คือ somchai.jai และ password ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะตั้งค่าเริ่มต้นเหมือน username ดังนั้นเมื่อผู้ใช้เข้าระบบได้ในครั้งแรกแล้วควรเปลี่ยน password ทันที
4. กรณีที่บุคลากรไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ หรือมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบสามารถติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขภายใน 1144 หรือ 077-226-002 หรือ 081-8914440 อีเมล cci@sru.ac.th
5. สามารถอ่านเอกสารประกอบการใช้งานได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบแสดงผลสารสนเทศเพื่อการบริหารออนไลน์